Detroit, Wayne County, Michigan, United States of America

City Detroit
County Wayne County
State/ Province Michigan
Country United States of America

References

  1. Gottlieb Gotlib, David ben Moshe
  2. Gottlieb Gotlib, Moshe
  3. Weinsaft, Harry
  4. , Zippora 'Zippa'