Bursztyn Bourstein Sawicki

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Bursztyn Bourstein Sawicki. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Name Birth Death Partner Parents
Mosze Moshe Szymon Shimon November 25, 1916   Kowalski, Sosia Shoshana bat Nachum (Nochym) Zeev (Wolf) Sawicki, Yoel ben Moshe (Moszko) Shimon (Szymon) Bursztyn, Estera Rywka